Orff krúžok pre detí


Fotografie

Hudobné rozvíjajúce Orffové hodiny

Orffová pedagogika je učenie prostredníctvom umenia a kreativity, založená na prepojení hudby, pohybu a reči.
Pracujem s deťmi v skupine. Použivam skutočne professionalné orffové nástroje.
Zbieram skupinu prváčikov, druháčikov a tretiakov — popoludňajšie hodiny.

Jedna hodina trvá 45 minút

Učenie prebieha v priestoroch ZŠ M. R. Štefánika.

Používam materiál, ktorý som veľa rokov zbierala, vyberám pre deti to najlepšie.


Čo budeme robiť na hodinách..


hráme hry a spievame. Počúvame hudbu a žijeme ju v pohybe. Z jednoduchej piesne alebo basnički na hudobnej orff-hodine sa zrodí hra, tanec alebo inštrumentálna skladba (hranie v orchestri pomocou orffových nástrojov). Robím tematické hodiny.

Niekedy použivam aj tvorivé cvičenia: kresba, modelovanie, aplikácie… podľa témy hodiny.
Na mojich hodinách deti sú rovnako talentovaní! Pomocou elementárnej hudby dostane každé dieťa možnosť prejaviť sa.

Rozvoj rytmusa, reči, komunikácie, pamäti, myslenia, motoriky, koordinácie, hudobného sluchu,  improvizácii, rozvoj pozornosti, osvojenie si základov hudobnej teórii, všeobecný hudobný rozvoj.

Veľmi odporúčam ako prípravu na hudobnú školu, ZUŠ.

Neexistuje žiadne „tak to je potrebné“, existuje iba bohatý výber možností!